مدیر هنرآفرینی و ارتباط با جامعه                        

سعید کاوه                                              
تلفن: 04135297320
رایانامه: s.kaveh@tabriziau.ac.ir

                                                                                                                                                                                        

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35412135-041   دورنگار :35412140-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.